Regulamin i RODO

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. W momencie przekazania przez gospodarza klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami więc poprosimy dbać jak o swoje.
 2. Na terenie Nadmorskiej Chaty obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach/domkach Nadmorskiej Chaty nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia domków tj. grzejników, grzałek, kuchenek oraz wnoszenia do pokoju/domku materiałów łatwopalnych czy wybuchowych, a także rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.
 3. Domek jest dostępny od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. W wypadku, gdy przyjazd miałby nastąpić po godzinie 20.00, prosimy o uprzedzenie o tym fakcie.
 4. Dokonana mailowo wstępna rezerwacja pokoju/domku w Nadmorskiej Chacie uznana jest za dokonaną w momencie wpłacenia zadatku, w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje dokonanie anulacji wstępnej rezerwacji. W momencie dokonania rezerwacji tj. wpłacenia zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.
 5. Najpóźniej na 30 dni przed planowanym przyjazdem, istnieje możliwość zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że dany domek będzie wolny w wybranym przez Państwa nowym terminie.
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 7. W sytuacji całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela Nadmorskiej Chaty kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 8. Właściciele Nadmorskiej Chaty zastrzegają sobie prawo do pobrania w dniu przyjazdu kaucji zwrotnej w wysokości ceny za jeden dzień pobytu, w celu pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta. Po sprawdzeniu domku i nie stwierdzeniu jakichkolwiek szkód kaucja zostanie zwrócona.
 9. W Nadmorskiej Chacie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 10. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie Nadmorskiej Chaty właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 11. Wynajmujący nie mogą użyczać czy oddawać domku w podnajem innym osobom , nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z pokoju/ domku bez zgody i wiedzy właściciela Nadmorskiej Chaty zastrzega on sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 13. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie Nadmorskiej Chaty.
 14. Właściciel Nadmorskiej Chaty nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do Gości pozostawione w pokoju/ domku lub na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 15. Na domek przypada jedno miejsce parkingowe. Parking jest niepłatny, niestrzeżony, nieogrodzony na terenie posesji. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 16. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach, lub brakach zastanych w domku, jak również o szkodach powstałych z winy klienta. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku w przeciągu 2 godzin od momentu przybycia do Nadmorskiej Chaty i w przypadku stwierdzenia zniszczeń, braków należy ten fakt zgłosić u właściciela.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kluczy) pokoju/domu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 18. Przed opuszczeniem domku Goście proszeni są o posprzątanie zarówno domku jak i terenu wokół oraz o wyrzucenie nieczystości do odpowiednich pojemników na śmieci.
 19. W Nadmorskiej Chacie mogą przebywać zwierzęta, jednak jedynie pod opieką człowieka, zabrania się zatem pozostawiania zwierząt samych w domku oraz puszczania luzem na posesji. Właściciele zwierząt obowiązani są również do sprzątania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy udanego pobytu nad morzem

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI PENSJONATU NADMORSKIEJ CHATY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2010 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 1000) INFORMUJEMY CO NASTĘPUJE:

§ 1

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI PENSJONATU]

 1. Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest firma Induco Sławomir Braun z siedzibą w Mielnie, przy ul. Morskiej 10, NIP: 7631930841, REGON: 572119962.
 2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować osobiście w Pensjonacie w Mielnie przy ul. Morskiej 10 oraz przy pomocy poczty elektronicznej: kontakt@nadmorskachata.pl

§ 2.

[CELE PRZETWARZANIA DANYCH GOŚCI]

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie usług hotelowych (noclegowych), a w szczególności w celach:

 • obsługi składanych zapytań, zgłoszeń, skarg, reklamacji – przychodzących drogą telefoniczną bądź elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • rezerwacji apartamentu/ domku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy,
 • wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z usług Pensjonatu (FV, paragon) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykorzystywania przez Pasjonat danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
 • podatkowych i rachunkowych,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Pensjonat w związku z poniesioną przez Pensjonat szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obroną przed roszczeniami w stosunku do Pensjonatu,
 • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości,
  prowadzenia działań marketingowych oraz podtrzymania relacji z klientem (wysyłanie kartek świątecznych, kalendarzy, broszur reklamowych itp.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
  windykacji należności;

2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych. Państwa dane są pobierane na kartach meldunkowych oraz przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail.

§ 3.

[PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Pensjonat jest świadczenie usług hotelarskich/noclegowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Pensjonat informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4.

[PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE]

Nadmorska Chata przekazuje dane osobowe podmiotom współpracującym z pensjonatem, w szczególności firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

§ 5.

[OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez Administratora Danych przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:

 • w celu dochodzenia roszczeń w zawiązku z nieprawidłowym lub nie wykonywaniem warunków umowy;
 • w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • w celach statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;
 • w przypadku osób towarzyszących, dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

§ 6.

[PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH]

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Pensjonatu. Ponadto, Pensjonat udostępnia adres kontakt@nadmorskachata.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 7.

[MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH]

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 8.

[WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Osoba dokonująca rezerwacji oraz zawierająca umowę o świadczenie usług hotelarskich zobowiązana jest do podania danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru kontaktowego telefonu. Ponadto z uwagi na obowiązek podatkowy po stronie Administratora Danych niezbędnym jest podanie imienia i nazwiska oraz kraju zamieszkania osób towarzyszących. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pensjonatowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

§ 9.

[ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE ORAZ DOSTĘP]

Pensjonat nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Pensjonatu Nadmorska Chata dostępna jest również na stronie internetowej www.nadmorskachata.pl