Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. W momencie przekazania przez gospodarza klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami więc poprosimy dbać jak
  o swoje

 2. Na terenie Nadmorskiej Chaty obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach/domkach Nadmorskiej Chaty nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia domków tj. grzejników, grzałek, kuchenek oraz wnoszenia do pokoju/domku materiałów łatwopalnych czy wybuchowych, a także rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym

 3. Pokój jest dostępny od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. W wypadku, gdy przyjazd miałby nastąpić po godzinie 20.00, prosimy o uprzedzenie o tym fakcie.

 4. Dokonana mailowo wstępna rezerwacja pokoju/domku w Nadmorskiej Chacie uznana jest za dokonaną w momencie wpłacenia zaliczki, w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje dokonanie anulacji wstępnej rezerwacji. W momencie dokonania rezerwacji tj. wpłacenia zaliczki umowę najmu uważa się za zawartą.

 5. Najpóźniej na 14 dni przed planowanym przyjazdem, istnieje możliwość zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że dany pokój będzie wolny w wybranym przez Państwa nowym terminie.

 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

 7. W sytuacji całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela Nadmorskiej Chaty kwota wpłaconej zaliczki nie podlega zwrotowi.

 8. Właściciele Nadmorskiej Chaty zastrzegają sobie prawo do pobrania w dniu przyjazdu kaucji zwrotnej w wysokości ceny za jeden dzień pobytu, w celu pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta. Po sprawdzeniu domku i nie stwierdzeniu jakichkolwiek szkód kaucja zostanie zwrócona.

 9. W Nadmorskiej Chacie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

 10. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie Nadmorskiej Chaty właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 11. Wynajmujący nie mogą użyczać czy oddawać pokoju/ domku w podnajem innym osobom , nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z pokoju/ domku bez zgody i wiedzy właściciela Nadmorskiej Chaty zastrzega on sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 13. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Nadmorskiej Chaty po uprzednim zgłoszeniu takiego faktu u właściciela, nie dłużej jednak niż do godz.22:00.

 14. Właściciel Nadmorskiej Chaty nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do Gości pozostawione w pokoju/ domku lub na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

 15. Parking jest niepłatny, niestrzeżony, nieogrodzony na terenie posesji. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 16. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach, lub brakach zastanych w pokoju, jak również o szkodach powstałych z winy klienta. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia pokoju/domku w przeciągu 2 godzin od momentu przybycia do Nadmorskiej Chaty i w przypadku stwierdzenia zniszczeń lub braków należy ten fakt zgłosić u właściciela.

 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kluczy) pokoju/domu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 18. Przed opuszczeniem domku Goście proszeni są o posprzątanie zarówno domku jak i terenu wokół oraz o wyrzucenie nieczystości do odpowiednich pojemników na śmieci

 19. W Nadmorskiej Chacie mogą przebywać zwierzęta, jednak jedynie pod opieką człowieka, zabrania się zatem pozostawiania zwierząt samych w pokoju/domku. Właściciele zwierząt obowiązani są również do sprzątania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy udanego pobytu nad morzem

Proponujemy również